LETTER OF INTENT
 
inzake
Gebruik Baan 22/24
met naderingen over
Amsterdam-Centrum
 

I.De gemeente Amsterdam
 
II.de N.V. Luchthaven Schiphol
 
 en
 
III.de Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
 
 
 zijn met betrekking tot het gebruik van baan 22/24 een aantal afspraken overeengekomen met betrekking tot de aanvliegroutes over Amsterdam-Binnenstad. De afspraken hierover luiden als volgt:
 
1) In alle gevallen waar in deze "Letter of intent" wordt gesproken over baan gebruik 22/24 wordt bedoeld het naderen van bovengenoemde banen over de binnenstad van Amsterdam. Basisprincipe is het streven om het gebruik van de naderingsroute naar baan 22/24 over de binnenstad van Amsterdam te beperken tot het historisch baangebruik (ca. 1%), dat wil zeggen vergelijkbaar met de situatie in het verleden, voordat de Buitenveldertbaan buiten gebruik ging (de zgn. "normale condities"). Het gebruik van baan 24 volgens de zgn. "Pampus approach" valt buiten deze regeling.
Dit basisprincipe is uitgangspunt voor de onderstaande, nadere voorwaarden.
 
2) Het straight-in gebruik van de 22/24 als tweede landingsbaan heeft onder normale condities de laagste preferentie.
 
3) Voor de vaststelling van de zoneringscontour (tot 2003) wordt gerekend met een jaarlijks gebruikspercentage van 2%. Dit percentage is het absolute maximum: een grens die onder geen enkele omstandigheid overschreden kan worden. (Dit betekent dus een veiligheidsmarge van 100% bovenop het "normale" gebruik).
 
4) Het baangebruikpercentage, zoals bedoeld onder 1), mag overschreden worden onder de volgende voorwaarden:
a. bij omvangrijke (- niet normaal onderhoud - niet jaarlijks onderhoud) onderhoudswerkzaamheden aan een van de andere banen;
b. bij incidentele redenen, maar alleen wanneer dit in één van de volgende jaren wordt verrekend.
 
5) Zonder nadere afspraken zal het gebruik van baan 22/24 beperkt blijven tot dagvluchten tussen 07.00 - 21.00 uur.
 
6) Onder "normale condities" (zie art. 1) zullen er over de binnenstad van Amsterdam geen naderingen plaatsvinden met vliegtuigen vanaf kategorie VI.
 
7) Ter verbetering van de hoogtegeleiding zal baan 22 worden uitgerust voor precisie-instrumentnaderingen.
 
8) Bovengenoemde afspraken/randvoorwaarden met betrekking tot het gebruik 22/24 zullen worden vastgelegd in de geluidzone voor het 4-banenstelsel.
 
9) De handhaving met betrekking tot het dagelijks gebruik van baan 22/24 geschiedt op basis van het preferentieel baangebruiksysteem, waarin deze nadering de laagste preferentie heeft.
Handhaving met betrekking tot het jaarlijks gebruik vindt plaats op basis van de vastgestelde geluidzone voor het 4-banenstelsel (zie artikel 3) en door het Gebruiksplan van de NVLS.
 
10)  Bovengenoemde afspraken/voorwaarden met betrekking tot het baangebruik 22/24 worden beschouwd als harde bilaterale afspraken tussen de gemeente Amsterdam en de NVLS en de LVB.
 
11) Bovengenoemde regeling gaat in zodra baan 09-27 weer als volledige landingsbaan in gebruik is.
 
 
Voor akkoord:
 
 
(handtekening)
drs. P. Jonkerdatum: 11 april 1994
Gemeente Amsterdam/EZ
 
 
(handtekening)
ir. R. Uijlenhoetdatum: 12/4/’94
N.V. Luchthaven Schiphol
 
 
(handtekening)
ir. A.J. van Lieredatum: 15/4/94
Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
 
 
PVA homepage