VERENIGING PLATFORM VLIEGOVERLAST AMSTERDAM

Notulen Algemene Ledenvergadering, 28 november 2002
Huize Lydia, Roelof Hartplein 2a, Amsterdam

Opening

Voorzitter Kees Weijer opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom; in het bijzonder Evert Assink van Milieudefensie.

De agenda wordt vastgesteld:

 1. notulen ledenvergadering 12 december 2001
 2. financiën
 3. bestuur
 4. verslag 2001/2003; plannen 2003
 5. rondvraag

Notulen

De notulen van de vorige ledenvergadering (12 december 2001) worden ongewijzigd vastgesteld.

Financiën

boekjaar 2000

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële overzichten over het afgelopen boekjaar van de vereniging eindigend 31 december 2001. De vereniging telde in het boekjaar ruim 750 leden. Het boekjaar heeft geleid tot een winst van ruim € 3.000, waardoor het vermogen per 31 december 2001 een gezonde positie heeft gekregen (bijna € 6.000).

De sterke groei van het ledenaantal heeft tot hogere contributiebijdragen geleid; leden die zich in december 2001 hebben ingeschreven hebben echter voor het eerst over 2002 een contributienota gekregen, voor 2002 wordt daarom wederom een stijging van de contributiebijdragen verwacht, te meer daar het ledenaantal verder is gestegen tot ca. 900. Slechts een gering aantal leden hebben in 2001 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meer of minder dan het vaste bedrag te betalen.

In 2001 zijn de kosten nagenoeg conform begroting en prognose verlopen met uitzondering van kosten verbandhoudend met mailings. In 2001 zijn twee nieuwsbrieven aan de leden verzonden in plaats van gebruikelijk één. Juridische kosten zijn gemaakt voor onderzoek naar een juridische procedure over de 2%-norm en de WOB-procedure.

De kascommissie bestaande uit de leden J. Visser en P. Hollier hebben verslag gedaan van hun kascontrole. De kascommissie adviseert de ledenvergadering om de penningmeester en de overige bestuursleden over de periode tot en met 31 december 2001 décharge te verlenen over het door hen over deze periode gevoerde beleid. De ledenvergadering neemt het voorstel aan.

begroting 2002 en 2003

De begrotingen 2002 en 2003 geven een positief resultaat. Het resultaat van 2002 staat onder druk vanwege hoge uitgaven voor het spotje op AT5 in verband met twee verkiezingsrondes in 2002. Voor 2003 staan wederom verkiezingen gepland; het budget voor het spotje is echter naar beneden bijgesteld. Het bestuur streeft voor 2003 naar verdere uitbreiding van het ledenaantal onder meer ter versterking van de financiële buffer. De daarmee verbandhoudend stijging van de contributiebijdrage is vooralsnog niet begroot. De ledenvergadering gaat akkoord met beide begrotingen (2002 en 2003).

Bestuursleden

De huidige bestuurssamenstelling zal voor het volgend jaar worden gehandhaafd; de voorzitter is aftredend doch stelt zich voor een volgende termijn beschikbaar. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

Verslag 2001/2002/ Plan 2003

De voorzitter schetst in het kort hetgeen in de afgelopen periode is gebeurd.

In 2001 en 2002 is de Oostbaan op de politieke agenda is gekomen. Nog steeds wordt de 2% overschreden, maar zonder acties van het PVA was het Oostbaangebruik waarschijnlijk al gestegen tot 4% a 5%. Er is goed nieuws en er is slecht nieuws te melden.

Als negatieve ontwikkeling kan worden gemeld:

 • De nieuwe luchtvaartwet is wel aangenomen; de daarin op te nemen concrete besluiten (en amendementen) moeten nog worden genomen. Aandachtpunten zijn veiligheid op de grond, handhavingspunten voor overlast en de nieuwe normering van geluidzones. Op de Oostbaan komen in ieder geval handhavingspunten. De wettelijke kaders deugen helaas niet.
   
 • De 2%-norm is in 2001 en in 2002 volgevlogen. In geen enkel jaar sinds de Letter of Intent (1994) is de 1%-norm (2% als absoluut maximum) nagekomen.

Als positieve ontwikkeling kan worden genoemd:

 • Amsterdam gaat een juridische procedure tegen Schiphol beginnen met als inzet de Letter of Intent. Het PVA gaat zich niet voegen, maar zal Amsterdam met de nodige deskundigheid bijstaan. Dit is opmerkelijk, zeker gezien het feit dat het PVA in 1999 eenzelfde zaak tegen de Gemeente Amsterdam heeft gevoerd. Het PVA heeft in de Gemeente Amsterdam eindelijk een medestander.
   
 • De schemerregeling (UDP-regeling) is afgeschaft. Deze onduidelijke regel waarbij in het donker niet op kruisende banen kon worden geland is geschrapt; er is kennelijk toch een andere oplossing voor het probleem. Twee jaar lang heeft dit voor extra overlast gezorgd.
   
 • Schiphol heeft twee maal een klacht ingediend bij de ReclameCodeCommissie en verloren. Inzet was het AT5-spotje dat het PVA vlak voor de verkiezingen liet uitzenden. Het daarna ontstane gerucht dat Schiphol niettemin zou hebben gewonnen is via de Commissie Geluidhinder Schiphol ontzenuwd.
   
 • De Polderbaan zal (hoewel uitgesteld) voor Amsterdam-Centrum vanaf 2004 (tijdelijk) verlichting gaan geven. Als de groei van de luchtvaart doorzet dan komt de huidige problematiek later weer over ons heen. Actief beleid blijft noodzakelijk. Bijkomend aspect is helaas dat nieuwe gebieden van de Polderbaan veel overlast zullen ondervinden.
   
 • Het PVA is inmiddels een serieuze partij geworden voor de luchtvaartinstanties. De LVNL informeert ons regelmatig; er is reeds een oriënterend gesprek geweest met de nieuwe staatssecretaris; binnenkort zal een gesprek worden gevoerd met de nieuwe Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Belangrijk daarbij is het gestegen ledenaantal (nu ca. 900).

PVA heeft voorts contacten onderhouden met Commissie Geluidhinder Schiphol, Milieudefensie en andere groeperingen met verwante doelstellingen, zoals de groep van Sietze Bosgra in de Da Costabuurt. Het samenwerken met andere groeperingen en het versterken van de achterban is onontbeerlijk. De Commissie Geluidhinder Schiphol gaat over in een nieuwe organisatie 'CROS', waarin belangengroeperingen zitting kunnen hebben. Het PVA overweegt om dat te doen

In 2003 zal het beleid betrekking tot de landingen op de Oostbaan worden voortgezet. Aandacht zal voorts uitgaan naar het stijgend verkeer boven Amsterdam. Voor beide doelstellingen heeft het PVA het BIM-maandverslag beschikbaar (o.g.v. Wet Openbaar Bestuur), zodat wij de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. Belangrijk in 2003 is de rechtszaak van Amsterdam en de invulling van de nieuwe wet naar aanleiding van de te verwachten uitspraak van de Raad van State. Voorts zal het PVA weer actief zijn voor de nieuwe verkiezingen in 2003. Later zal het PVA zich bezighouden met de evaluatie van de nieuwe regels. In 2005 volgt een eerste evaluatie van het nieuwe regime dat in 2003/2004 van kracht wordt (Lden en Lnight in plaats van KE-zones).

Verder houdt het PVA zicht op de privatisering van Schiphol en de standpunten die de Gemeente Amsterdam daarover inneemt.

Ledenwerving krijgt in 2003 aandacht met name via de website. Nieuws zal ook worden verspreid via e-mailadressen van leden.

Rondvraag

Th. Van Leeuwen vraagt zich af of het cultuurbezit (musea e.d.) niet gemobiliseerd kan worden. Het PVA heeft dit reeds eerder geprobeerd; er is geen interesse. Het Concertgebouworkest wordt overigens door de KLM gesubsidieerd.

E. Assink geeft nog een toelichting op activiteiten van Milieudefensie.

Op juridisch vlak zal naar aanleiding van overlast op Heathrow een zaak worden gestart in het kader van de rechten van de mens; eerst in Brussel, later eventueel bij het Europese Hof.

Er komt een geluidmeetactie; het Rijk is niet te vertrouwen; zelf meten kan ook, maar het moet een betrouwbare grondslag hebben om wat te kunnen bereiken.

De rapporten RIVM zijn in 2003 de basis voor een voedselcampagne (gezondheidsonderzoek).

Er is een iets grotere kans gekomen op een accijnsheffing op CO2-uitstoot.

S. Bosgra heeft subsidie ontvangen van Oud-West en wil dit samen met het PVA besteden.

Op universiteiten wordt momenteel een onderzoek gedaan naar het economisch effect van transferpassagiers.

Op de website is behoefte aan een instructie voor klagers, omdat het CGS daar stringente regels aan stelt.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.


PVA homepage