Hoe verder met de luchtvaartnota

Hoe verder met de Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet.
En we komen met een oplossing!
Hoe verder met de Luchtvaartnota De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet. En we komen met een oplossing!Omwonenden en milieuorganisaties lanceren eigen klachtensite voor overlast vliegverkeer

AMSTERDAM, 12 juli 2021 – Omwonenden van Schiphol hebben onder de naam vliegherrie.nl zélf een website gelanceerd waarop geluidsoverlast van vliegtuigen kan worden gemeld. 
De bewoners worden daarin gesteund door onder meer Milieudefensie, Greenpeace, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De site richt zich op bewoners in de ruime omtrek van alle vliegvelden in Nederland. Er bestaan al sites voor het melden van vliegtuighinder, zoals het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, kortweg BAS en het Rotterdamse DCMR. Veel bewoners wantrouwen die sites omdat ze worden beheerd door de luchtvaartindustrie zelf of door een overheidsonderdeel dat er geen prioriteit aan geeft. Alfred Blokhuizen, woordvoerder namens de deelnemende organisaties, noemt BAS een 'zwart gat'. "De meldpunten functioneren niet. Mensen die regelmatig meldingen doen worden geweerd en inhoudelijk gebeurt er niets met hun meldingen. BAS is daarom nutteloos en niet transparent, lijkt slechts gemaakt om omwonenden af te leiden."

Meldingen openbaar
Op vliegherrie.nl kunnen burgers in het hele land vanaf vandaag hun meldingen van vliegtuigoverlast ongelimiteerd kwijt. De geanonimiseerde meldingen worden openbaar gemaakt, zodat alle bezoekers kunnen lezen wat er speelt rond het thema vliegoverlast.  Periodiek wordt er verslag uitgebracht over aantallen, inhoud van de meldingen en over de geografische spreiding. Eens per jaar wordt de verzamelde informatie aangeboden aan de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

Onacceptabel
Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS): “Wij pleiten al jaren voor een onafhankelijk klachtensysteem en worden daarin ook gesteund door de Nationale Ombudsman. Schiphol wil daar niet aan, dus moeten de bewoners het zelf doen". Woordvoerder Arjan de Boer van Milieudefensie: "We ondersteunen dit initiatief omdat de gezondheidsschade, de milieu- en geluidsoverlast van het vliegverkeer onacceptabel groot zijn en nog elke dag toeneemt. Schiphol, de luchtverkeersleiding en andere meldpunten zijn onvoldoende transparant." De samenwerkende organisaties willen met de nieuwe site ook het publiek, de pers en de politiek beter informeren over de problematiek die het vliegverkeer oplevert voor burgers in het land. Geïnteresseerden, bijvoorbeeld wetenschappers of journalisten, kunnen via de site in contact komen met gehinderde burgers die hun verhaal graag willen doen.

Slager keurt eigen vlees
BAS wordt beheerd door de Schiphol Groep in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Er vindt geen enkel onafhankelijk toezicht plaats op de afhandeling van de klachten en beide organisaties bepalen zelf vrijelijk criteria voor wat wel en niet wordt meegeteld. De site geeft geen enkel inzicht in de inhoud van meldingen die ontvangen zijn. Blokhuizen: "BAS is een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt. Met vliegherrie.nl komt een eind aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegtuigoverlast. Iedereen kan binnenkort zien hoeveel meldingen zijn ingediend en wat de aard van die meldingen is."

Over vliegherrie.nl
Achter vliegherrie.nl staan Milieudefensie, Greenpeace, Partij voor de Dieren, GroenLinks, Extinction Rebellion, Bewoners Omgeving Schiphol, SATL, BTV Rotterdam, Kennisnetwerk IMPACT, Werkgroep Toekomst Luchtvaart, Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, Stichting SWAB, SOS Zaanstreek, Floriande TegenGeluid en SchipholWatch.  

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met Alfred Blokhuizen, voorzitter van BTV-Rotterdam en woordvoerder voor vliegherrie.nl, te bereiken op 0628 557 325.
Omwonenden van Schiphol sommeren minister Visser vliegtuiglawaai drastisch te verminderen

vliegruighinder

Omwonenden van Schiphol zijn de voortdurende inbreuken door het vliegverkeer op hun gezondheid en hun woongenot meer dan zat. Daarom eisen zij in een sommatiebrief aan luchtvaartminister Visser dat zij het luchtvaartlawaai drastisch terugbrengt. De minister moet zich houden aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geadviseerd en moet zorgen dat de individuele bewoner niet wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is. Als de minister daartoe niet bereid blijkt, legt Stichting RBV de kwestie aan de civiele rechter voor.
Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) is ruim een jaar geleden voor en door omwonenden opgericht om paal en perk aan te stellen aan de overlast en schadelijke effecten van het vliegverkeer. Omwonenden van Schiphol ondervinden al jaren in toenemende mate ernstige geluidsoverlast. Vanaf 2004 is het vliegverkeer met 25% (100.000 vluchten) toegenomen. Het aantal mensen dat ernstig wordt gehinderd door luchtvaartlawaai is in die tijd met maar liefst 60% toegenomen.
Inmiddels ondervinden meer dan 200.000 omwonenden ernstige hinder van het luchtvaartlawaai. Toch wil de luchtvaartminister Schiphol nog veel verder laten groeien, om te beginnen met nog eens 40.000 vliegbewegingen bovenop de 500.000, die in het huidige stelsel zijn toegestaan. Dat is desastreus voor het woongenot en de gezondheid van de omwonenden.
De relatie tussen vliegtuiglawaai en gezondheidsproblemen staat wetenschappelijk vast. GGD onderzoek bevestigt dat omwonenden van Schiphol gezondheidsproblemen hebben vanwege het lawaai van het vliegverkeer van en naar de luchthaven. Meer dan de helft van de respondenten heeft luchtwegklachten, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, psychische klachten, of gebruikt vanwege slaapverstoring medicatie. Ook bij kinderen eist het vliegverkeer zijn tol: geluidsoverlast heeft een negatief effect op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, waaronder hun leesvaardigheden en het geheugen, zo volgt uit het onderzoek.
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de ernst van deze gevolgen onderkend. Daarom adviseert de WHO om de blootstelling aan geluid dat afkomstig is van de luchtvaart niet hoger te laten zijn dan 45 dB Lden. Rond Schiphol wonen 1,4 miljoen mensen die worden blootgesteld aan aanzienlijk hogere geluidsniveaus.
In haar brief eist Stichting RBV namens de omwonenden onder meer dat de minister het luchtvaartlawaai tot de WHO-normen terugbrengt en dat omwonenden van Schiphol voortaan daadwerkelijk tegen geluidsoverlast worden beschermd.
De brief legt ook uit dat de wijze waarop de minister thans de ernstige hinder van luchtvaartlawaai berekent, geen recht doet aan de werkelijk ervaren hinder van het vliegverkeer.
Stichting RBV wordt bijgestaan door Prakken-d’Oliveira Human Rights Lawyers.
Bewonersverenigingen uit het hele land en organisaties als Greenpeace, Milieudefensie, Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur & Milieu en Urgenda ondersteunen de doelen van Stichting RBV.
OVV-verslag: Verminderen huidige risico's Schiphol vergt een verlaging van de capaciteit

De OvV heeft verschillende aanbevelingen gedaan om de huidige en toekomtige risico's op Schiphol te verminderen waaronder het verminderen van baanwisselingen en kruizende banen (convergerend baangebruik) .

Oplossing verminder baanwisselingen

• Geen apart baangebruik voor landingspiek, startpiek, off peak
• Permanente inzet van dezelfde banen (tenzij verandering noodzakelijk vanwege wind)

Gevolg

• Permanente inzet van 4 banen past niet binnen de wettelijke geluidsgrenzen (gelijkwaardigheidscriteria)
• Is geen stabiele baancombinatie (niet bruikbaar bij verminderd zicht)
• Toenemend convergerend baangebruik en daarmee strijdig met andere aanbevelingen
• Toenemende externe veiligheidrisico's en daarmee strijdig met andere aanbevelingen

Oplossing verminder convergerend baangebruik

• Permanente inzet van de 3 parallele noord-zuid banen

Gevolg

• Permanente inzet van 2 niet preferente banen (past niet binnen gelijkwaardigheid)
• Baanwisselingen blijven nodig (maar minder). 1 baan omzetten van landings naar startbaan en v.v • Kan huidig volume niet afhandelen
• Is geen stabiele baancombinatie. Bij Oost-West baangebruik zijn er geen 3 onafhankelijk banen bechikbaar.

Conclusies

Het huidige operationele concept d.w.z banenstelsel , Hub-model (met pieken van landend en startend verkeer) en baangebruik

• Kan niet voldoen aan de aanbevelingen van de OvV door enkel het baangebruik te veranderen (loslaten preferentieel baangebruik)
• Het beperkt extra inzetten van een vierde baan zoals genoemd in het NLR rapport lost ook de fundamentele problemen niet op (zie laatste reactie van OvV)
• De huidige risico's bij het huidige volume kunnen alleen opgelost worden door
◦ verminderen volume
◦ loslaten Hub-model
◦ herconfiguratie banenstelsel

Een herconfiguratie van het banenstelsel (indien technisch al mogelijk bij behoud van de lopende operaties) gaat vele jaren duren. Voor de korte termijn is het alleen mogelijk om de huidige risico's te verminderen door hetzij loslaten Hub-model (strijdig met mainport beleid) hetzij het volume te verminderen (bijvoorbeeld uitplaatsen niet mainportgebonden verkeer).

De OvV stelt dan ook: "De Onderzoeksraad is van mening dat het noodzakelijk is risico’s te vermijden, in plaats van steeds maar weer nieuwe maatregelen te nemen voor nieuwe risico’s. De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico´s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven."


Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco: Schort wereld erfgoed 
 status Amsterdam op

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019

Persbericht

AMSTERDAM 29 juni 2019 - Platform Vliegoverlast Amsterdam, een onafhankelijke organisatie die opkomt voor burgerbelangen inzake luchtverkeershinder, heeft de Unesco Wereld Erfgoed Organisatie verzocht de status van Amsterdam als cultureel erfgoed op te schorten in afwachting van maatregelen die de historische binnenstad beschermen tegen de gevaren van het sterk toegenomen aantal vliegbewegingen boven de binnenstad.
Vliegveld Schiphol, op slechts 9 km. van de stad gelegen, is inmiddels de derde luchthaven van Europa en de elfde ter wereld. Naar verwachting worden dit jaar de maximaal toegestane 500.000 vliegtuigbewegingen bereikt. Veel vluchten gaan laag over over het Centraal Station, Paleis op de Dam, Nieuwe Kerk, enkele duizenden zeventiende-eeuwse grachtenpanden en een groot aantal overheidsmonumenten. De binnenstad van Amsterdam kent tegenwoordig bijna dagelijks, gedurende enkele opeenvolgende uren, een piekbelasting van één vertrekkend of aankomend vliegtuig per 60-90 seconden.
In een risicobeoordeling die is voorgelegd aan de 43e zitting van Unesco’s Wereld-erfgoed commissie in Azerbeidzjan die begint op 1 juli, concludeert de organisatie dat "potentiële gevaren uit minste vijf verschillende bronnen, waarvan sommige toenemend met de tijd, het gebruik van het luchtruim boven het historische centrum van Amsterdam voor opstijgen en landen, evenals het grotendeels ongecontroleerde vervoer van dagjesmensen met kleine toestellen, een onaanvaardbaar risico vormt voor het cultureel erfgoed en de veiligheid van haar burgers.” Het Platform stelt dat alternatieve, veiligere luchtvaartroutes beschikbaar zijn en dat de lokale en nationale overheid, beide grootaandeelhouders van Schiphol Airport NV, over de nodige bevoegdheden beschikken om deze taken voor het behoud van Amsterdam snel en naar tevredenheid uit te voeren.


Online: ‘Aviation, an ascertained danger to the conservation of Amsterdam World Cultural Heritage’ 
Contact: Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam
kweijer@xs4all.nl
 T: +31(0)655.782.785
Van Eeghenstraat 54-2
 1071 GJ Amsterdam

The Netherland

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019

Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]