Onderteken hier de petitie: Aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer: Stop de wantoestanden in de luchtvaartsector
Als ernstig bezorgde burgers vragen wij u om een parlementaire enquête te starten naar de wantoestanden in de luchtvaartsector. Onze gezondheid leidt ernstig onder zowel het lawaai als de forse luchtvervuiling veroorzaakt door vliegtuigen.................. Zie ook: Facebook Wantoestanden in de luchtvaartsector
50PLUS

(Lucht)havens


Groei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving van de regels over geluidsbelasting en CO2-uitstoot. Schiphol moet koploper worden in het terugdringen van alle emissies naar nul.Bestaande regionale luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving. De overheid moet zeer zorgvuldig omgaan met de belangen van KLM.

 

Meer.....
CDA

Het CDA wil dat Schiphol de ruimte krijgt om verder uit te groeien tot een duurzame en concurrerende luchthaven. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die trend zet naar verwachting door.

Het kabinet zal daarom een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040) opstellen, die slim en duurzaam is.De focus van de nieuwe luchtvaartnota zal worden gelegd op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. De sector zelf kan met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één. Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk, realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen.

De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst  wordt  gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te behalen met een meer gebruik van bio-kerosine. Ook zal Nederland  in  Europees verband inzetten op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. En wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.
Meer.....
D66

DENK

Forum voor Democratie

Geen standpunt
Meer.....
GroenLinks

Luchtvaart


Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Doordat er regelmatig extreem goedkope vliegtickets worden verkocht, blijft het aantal passagiers groeien. Dit brengt veel milieuvervuiling en geluidsoverlast met zich mee.

GroenLinks pleit voor eerlijke prijzen, zodat schoon vervoer beter kan concurreren.De luchtvaartsector ontloopt de kosten voor milieuvervuiling, doordat vliegtickets vrijgesteld zijn van btw en kerosine vrijgesteld is van accijns. Door deze belastingvoordelen concurreert het vliegtuig oneerlijk met schonere vormen van vervoer, zoals de trein. GroenLinks wil dat de vervuiler gaat betalen, op deze manier krijgen bijvoorbeeld snelle treinen een eerlijkere kans.

De normen voor geluid rond Schiphol zijn de afgelopen jaren steeds verder versoepeld. Dit moet anders: bewoners hebben recht op controleerbare normen waaraan de luchthaven zich moet houden. GroenLinks is voor een verbod op nachtvluchten en wil het aantal binnenlandse vluchten drastisch verminderen.

Veel regionale luchthavens worden met grote subsidies draaiende gehouden. Vliegveld Twente wil heropenen, Lelystad en Eelde hun banen verlengen en andere luchthavens willen flink uitbreiden. Zo dreigt vliegtuiglawaai in Nederland enorm toe te nemen en wordt de lucht steeds verder vervuild. GroenLinks vindt dat dit moet stoppen en wil bovendien niet nog meer overheidsgeld verspillen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn.

 

Meer.....
Partij van de Ouderen

Geen standpunt
Partij voor de dieren


Uitbreiding luchthavens


De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het uitbreiden van luchthavens. Nederland moet dan ook niet investeren in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, luchthaven Lelystad en Maastricht Aachen Airport moeten dus niet verder uitgebreid worden en vliegveld Twente moet niet worden aangelegd. Het uitbreiden van luchthaven brengt namelijk negatieve effecten met zich mee. Naast geluidshinder en het verdwijnen van natuurgebieden heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu. Het draagt onder andere bij aan de zure regen door het ontstaan van stikstofoxide en ozon op het leefniveau en het is mede veroorzaker van het broeikaseffect door uitstoot van CO2 en stikstofoxide. Er wordt daarnaast ook nog eens bijgedragen aan de afbraak van de ozonlaag in de hogere luchtlagen.

 


Meer.....
PVDA

Groei van de luchtvaart is voor de PvdA alleen aanvaardbaar als Schiphol uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert.


KLM beschermen en duurzame groei van de luchtvaart stimuleren


Schiphol en KLM zijn vitale factoren in onze economie. Ze dragen bij aan de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. Toch kan het vliegverkeer niet ongehinderd groeien. Groei van de luchtvaart is voor de PvdA alleen aanvaardbaar als Schiphol uitbreiding zoekt in stille en schone vliegtuigen en lawaaiige en vieze vliegtuigen weert. De tarieven van de luchthaven worden wat ons betreft hierop aangepast. Schiphol moet blijven werken aan voldoende draagvlak onder de omwonenden.Lelystad Airport willen wij uitbreiden, vooral om vakantieverkeer over te nemen van Schiphol. Lelystad Airport wordt met een goede ov-verbinding direct verbonden met het Noorden en de Randstad/Schiphol. De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.Oneerlijke concurrentie voor de KLM willen we bestrijden door in EU-verband maatregelen te nemen tegen die maatschappijen die met staatssteun KLM dwarszitten. Passagiers die 3 uur of langer vertraagd zijn, moeten bij vluchten binnen de EU kunnen blijven rekenen op compensatie.


Updates binnen het standpunt: Luchtvaart


Versterk concurrentiepositie Schiphol

Versterk concurrentiepositie Schiphol


Luchthaven Schiphol is van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Schiphol is de goedkoopste luchthaven van Europa, maar die positie staat onder druk door concurrentie uit Istanbul en Dubai. Daarom moeten er…https://www.pvda.nlOverlast omwonenden Eindhoven AirPort serieus nemen

Overlast omwonenden Eindhoven AirPort serieus nemen


Uitbreiding van vliegvelden levert altijd overlast op voor omwonenden, maar we moeten er alles aan doen dat te beperken. De zorgen die leven bij de omwonenden van Eindhoven AirPort moeten we daarom serieus nemen. Draagvlak…https://www.pvda.nl

KLM is van nationaal belang


De KLM is van groot belang voor de positie van Schiphol als doorvoerluchthaven, voor de Nederlandse economie en voor de werkgelegenheid. Een zelfstandige positie van KLM, binnen Air France-KLM is beter voor Schiphol, de Nederlandse economie en de Nederlandse werknemers van KLM. De PvdA vindt daarom dat het financiële beheer van KLM in Nederland bij KLM moet blijven.
Meer.....
Regeerakkoord 2017 - 2021 kabinet-Rutte III

Luchtvaart.

  • Een goede luchthaven Schiphol met een succesvolle home-carrier is belangrijk voor de Nederlandse economie en onze aantrekkingskracht als vestigingsplaats. De afgelopen jaren is de luchtvaart sterk gegroeid en die trend zet naar verwachting door. Dit leidt tot een aantal uitdagingen. Schiphol zit tegen het afgesproken vluchtenplafond tot 2020, regionale luchthavens groeien, omwonenden ervaren (geluid)hinder en de sector heeft een forse klimaatopgave.

  • Het kabinet maakt een nieuwe Luchtvaartnota (2020-2040). Slim en duurzaam zijn de kernbegrippen. Door de focus te leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen werkn we aan een betere leefomgeving en luchtkwaliteit, terwijl de sector met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte kan creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één.

  • Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.

  • Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen.

  • De door de sector behaalde milieuwinst sinds het ingaan van het Aldersakkoord mag, conform de afspraken aan de Alderstafel, voor 50% worden benut voor groei van vliegverkeer. De overige 50% van de milieuwinst wordt gebruikt voor vermindering van de overlast voor omwonenden.

  • Op het terrein van klimaat is er op korte termijn winst te behalen met een meer gebruik van bio-kerosine. Dat vraagt inzet van de hele keten van producent tot eindgebruiker.

  • Nederland zet in Europees verband in op belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd.

  • De groei van het aantal passagiers op Schiphol vraagt om een efficiënter proces van grenscontroles. We investeren daarom in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee en verdere digitalisering van paspoortcontroles.
SGP

Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. De aanleg van een luchthaven in zee moet tot de mogelijkheden blijven behoren. Onderzoek hiernaar moet doorgang vinden. Invoering accijns op kerosine moet door Nederland in internationaal verband bevorderd worden.
Meer.....
SP

De SP hecht aan een strikte naleving van de passagiersrechten in de luchtvaart. Dit betekent dat reizigers met vertraging zonder veel moeite hun compensatie krijgen waar ze wettelijk recht op hebben. Luchtvaartmaatschappijen die deze compensatie niet uitbetalen worden extra beboet. Ook de informatievoorziening richting de passagiers moet worden verbeterd.Wij zijn geen voorstander van het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens, want hierdoor krijgen steeds meer inwoners te maken met overlast. Ook zijn de regionale luchthavens meestal niet rendabel. We zijn niet voor verdere uitbreiding van Eindhoven en Rotterdam. Lelystad mag wat de SP betreft niet worden ontwikkeld. Er is nog voldoende capaciteit binnen de afspraken om op Schiphol te groeien. Ook in de ontwikkeling van Twente Airport ziet de SP geen heil.Er zijn grenzen aan de groei van luchtvaart. De SP wil vliegen op korte afstand minder aantrekkelijk maken. Door bijvoorbeeld samen met andere EU-landen accijns op kerosine te heffen maar ook te werken aan goed internationaal treinvervoer. Verdere groei van Schiphol mag niet leiden tot steeds meer overlast voor omwonenden, dat betekent dat groei alleen mogelijk is door innovatie van de luchtvaartsector met grotere, schonere en stillere vliegtuigen.


Meer.....
VVD

LUCHTVAART STAAT GELIJK AAN BANEN.

LUCHTVAART


De Nederlandse luchtvaart zorgt voor honderdduizenden banen, vooral op Schiphol. Voor de ontwikkeling van Schiphol is KLM van groot belang. We willen mogelijk oneerlijke concurrentie van vliegtuigmaatschappijen uit de Golfstaten aanpakken. Dat kan door als Europese Unie één vuist te maken. Daarom vinden wij het belangrijk dat Schiphol de ruimte krijgt om te groeien.Dat mag niet betekenen dat de omgeving verder op slot gaat. Woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven in de omgeving moet mogelijk blijven. We willen dat ook de luchthavens in Eindhoven en Lelystad kunnen uitbreiden om een deel van de extra reizigers op te vangen.
LUCHTVAART STAAT GELIJK AAN BANEN.

 

Meer.....
Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]