De olifant in de kamer mbt de luchtvaartnota

Beste mensen,

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen presenteert op zijn videokanaal een nieuwe video, ditmaal over de netwerkkwaliteit van Schiphol.

Hierbij de link naar onze vierde video met betrekking tot de Luchtvaartnota, getiteld 'De Olifant in de Kamer': https://youtu.be/ju_Xcm0SH6I

Eerdere video's waren 'De Luchtvaartnota gefileerd', 'De Luchtvaartnota afgebrand...' en 'Naar een Luchtvaartautoriteit'.

Vergeet niet je te abonneren op het KAS-kanaal! En stuur de mail gerust door.

De eerstvolgende presentatie zal gericht zijn op de economische kant van de luchtvaart.

Opbouwende reacties zijn welkom.

Met vriendelijke groet, mede namens presentator Fulco van der Veen,

Wouter Looman

Gemaalke afspreken

Hierbij een overzicht van wat er besproken is op de PVA-vergadering van 18 juni 2019. 

  1. Kees Weijer blijft voorlopig de voorzitter, Jeanet Visser de penningmeester en Niek van Baalen de webmaster. Wilma Bierhaus, Idaline Kastelijn en Ellis Kramer leden en houden zich bezig met taken waarin ze goed zijn. Eén en ander wordt nog niet doorgegeven aan de Kamer van Koophandel omdat we even afwachten wat de nabije toekomst ons zal brengen.

  2. Op 21 Mei is de KOEPEL opgericht. Geprobeerd zal worden alle Amsterdamse Bewonersplatform in de KOEPEL onder te brengen waardoor krachtiger acties richting de gemeente Amsterdam ondernomen kunnen worden. De vergadering van PVA op 18 juni 2019 heeft besloten om toe te treden tot de KOEPEL.

  3. Op 2 juli komt de Koepel om 10 uur ’s morgens weer bij elkaar (bij Kees Weijer, van Eeghenstraat 54-2, 1071GJ, mobiel: 0655.782.785) om één en ander verder uit te werken. Jullie zijn allen welkom. Het is niet nodig dat alle PVA-ers aanwezig zijn. We hebben het al druk genoeg. Twee leden, Kees en ?, is voldoende. Ellis heeft zich al aangemeld.

  4. Op 19 juni 2019 wordt een motie (Motie met betrekking tot een kwalitatief hoogwaardig netwerk van Schiphol), ingediend door GL, PvdA, D66 en PvdD, in de gemeenteraad besproken (eventueel te volgen op TV-Salto1).

  5. Ellis heeft een kort verslag gegeven over een bijeenkomst van Bewoners en Schiphol in Castricum. Mogelijk zouden wij (KOEPEL) ook kunnen besluiten tot een dergelijke actie.

  6. Op de vraag of we de PVA-leden een bescheiden bedrag kunnen vragen wordt nog even uitgesteld. Kees probeert ondertussen een subsidie van de gemeente Amsterdam te krijgen.

  7. Gevraagd is of Marcel Döpp en Peter Hesp, onze clustervertegenwoordiger bij ORS, binnenkort ons (Koepel) een overzicht kunnen geven over de stand van zaken bij ORS.

  8. Wilma gaat naar Greenpeace actie op 1 juli aanstaande.

Hoe verder met de luchtvaartnota

Hoe verder met de Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet.
En we komen met een oplossing!
Hoe verder met de Luchtvaartnota De Luchtvaartnota is een misdaad tegen de mensheid, aldus prof. dr. Fulco van der Veen van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties.
In een eerdere video hebben we de Luchtvaartnota gefileerd (https://youtu.be/gUL7ZFA743A), nu kijken we hoe het verder moet. En we komen met een oplossing!Luchtvaart beleid:
Een nieuwe aanvliegroute
April 2019 Raad voor leefomgeving en infrastructuur

Wereldwijd is de luchtvaart fors toegenomen, ook in Nederland. Door geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof en CO2 botst de groei van het vliegverkeer steeds sterker met het belang van een gezonde en prettige leefomgeving en met de opgaven rond het klimaatbeleid. Deze conflicterende belangen, gecombineerd met een afnemend vertrouwen van burgers in de overheid en de luchtvaartsector, vragen om een nieuw perspectief in het luchtvaartbeleid. In dit advies heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een voorstel voor zo’n nieuw perspectief uitgewerkt.

De kern van het nieuwe perspectief is dat de luchtvaart in het overheidsbeleid veel meer als een gewone bedrijfstak moet worden behandeld. Op dit moment neemt de luchtvaart nog een uitzonderingspositie in. Verschillende milieubeginselen worden niet of nauwelijks toegepast in het luchtvaartbeleid. In het beleid ligt de nadruk op het versterken van de concurrentiekracht van met name Schiphol. Andere sectoren worden veel minder op zo’n manier van overheidswege ondersteund.

De raad meent dat deze afwijkende behandeling in het beleid niet langer kan worden volgehouden. Veiligheid, milieu- en omgevingskwaliteit én de klimaatambities stellen grenzen aan het luchtverkeer. De luchtvaart zal zich net als andere economische sectoren moeten ontwikkelen binnen die grenzen. Het uitgangspunt in het beleid zal niet langer kunnen zijn ‘eerst PRINT 6 groei toestaan, dan mitigeren’. De volgorde zal moeten worden: eerst handhaven op de randvoorwaarden, daarna besluiten over capaciteitsgroei bij luchthavens. Dat betekent dat groei van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederland pas mogelijk is nádat aan de randvoorwaarden is voldaan.

Dit nieuwe perspectief heeft de raad in dit advies uitgewerkt tot de volgende aanbevelingen:
Stuur in het luchtvaartbeleid op milieugrenswaarden voor de luchtvaart in plaats van op het aantal vliegbewegingen
De huidige beleidsmatige sturing op het aantal vliegbewegingen strookt niet met hoe de overheid andere economische sectoren behandelt. Tegen een lampenfabriek wordt immers ook niet gezegd dat men een maximum aantal lampen mag maken. De overheid zou primair moeten sturen op heldere milieugrenswaarden, waarbinnen de luchtvaart moet blijven. Aanvullend op de bestaande grenswaarden zou ook een nieuwe hindernorm moeten worden ontwikkeld voor de beleving van geluid.

Pas het ALARA-beginsel toe en scherp periodiek de grenswaarden voor de luchtvaart aan Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen moeten zich meer inspannen om de milieuhinder door luchtvaart zo laag te laten zijn ‘als redelijkerwijs mogelijk’. Scherp daarom periodiek de grenswaarden aan voor de luchtvaart. Dit wordt het ALARA-beginsel genoemd, een afkorting van as low as reasonably achievable. In het verlengde daarvan zou de hinder gedurende de nacht zoveel mogelijk moeten worden teruggebracht. Het aantal LUCHTVAARTBELEID | SAMENVATTING vluchten in de nacht kan worden beperkt met behulp van een prijsprikkel en/of het verbieden van starts.

Ontwikkel een nationaal klimaatbeleid voor de luchtvaart
Het is van belang dat er in Nederland voor de luchtvaart, net als voor andere bedrijfssectoren, CO2-reductiedoelen worden opgesteld. Omdat het gebruik van duurzame brandstof voorlopig de meest kansrijke manier is om de CO2-uitstoot van vliegen te beperken, bepleit de raad een bijmengverplichting voor duurzame brandstof, die wordt opgelegd aan brandstofleveranciers van Nederlandse luchthavens. Om negatieve effecten van tanken in het buitenland te voorkomen, moet het prijsverschil tussen duurzame brandstof en gewone kerosine gedurende een overgangsperiode worden gesubsidieerd.

Investeer in herstel van vertrouwen bij burgers door strikte handhaving en sanctionering
Het succes van het hier geschetste nieuwe perspectief in het luchtvaartbeleid staat of valt met het vertrouwen van burgers in de overheid en luchtvaartsector. Daarom zal het nieuwe luchtvaartbeleid gepaard moeten gaan met een strikte handhaving en met sanctionering als de grenswaarden en doelstellingen worden overschreden.

Zorg dat de vervuiler betaalt
De reiziger en luchtvaartmaatschappijen moeten net als andere bedrijfssectoren gaan betalen voor de negatieve externe effecten die het luchtverkeer veroorzaakt. Nationaal moeten de luchthaventarieven daarom LUCHTVAARTBELEID | SAMENVATTING PRINT 7 gedifferentieerd worden op basis van milieukarakteristieken van vliegtuigen. De raad adviseert daarnaast om een vliegticketheffing te introduceren die verder gaat dan het bestaande wetsvoorstel op dit punt. Daarnaast zal de Nederlandse overheid zich in internationaal verband ervoor moeten inzetten dat ook op kerosine accijns wordt geheven.

Besteed meer aandacht aan (beïnvloeding van) reizigersgedrag
Terwijl in andere mobiliteitssectoren sturing op gedrag van de reiziger heel gebruikelijk is als beleidsdoelen niet worden bereikt of als er sprake is van negatieve externe effecten, gebeurt dat bij de luchtvaart niet. Dat moet veranderen. Een grondige analyse van de mogelijkheden voor gedragsbeïnvloeding zou onderdeel moeten zijn van een nieuw luchtvaartbeleid. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat het bieden van goede alternatieven (zoals de internationale trein) of het inzetten op bewustwording van de gevolgen van vliegen het reizigersgedrag kunnen sturen.

Stuur op internationale bereikbaarheid van Nederland en heroverweeg daarbinnen de netwerkkwaliteit
Een goed luchtvaartnetwerk is van belang voor de internationale bereikbaarheid van Nederland. Maar die internationale bereikbaarheid wordt bepaald door de optelsom van alle beschikbare vervoersmodaliteiten: door de lucht, via het spoor, over de weg en over het water. De raad beveelt aan goed te analyseren hoeveel en welke verbindingen nodig zijn om onze internationale bereikbaarheid te waarborgen. De omvang en kwaliteit van het benodigde luchtvaartnetwerk van Nederland, dat wil zeggen van Schiphol en de regionale luchthavens samen, moet daarvan een afgeleide zijn. Op dit moment vindt een dergelijke samenhangende beoordeling van het luchtvaartnetwerk onvoldoende plaats.

Omdat de Nederlandse luchtvaart opereert in een internationaal speelveld, zal Nederland zich bij voorkeur in EU- en internationaal verband moeten inzetten voor veranderingen op bovengenoemde aspecten. De realiteit is echter dat wereldwijd eensgezindheid hierover nog lang op zich zal laten wachten. Daarom vindt de raad dat Nederland waar mogelijk eigen beleid zou moeten voeren om de knelpunten in de luchtvaart aan te pakken.
Meer.....
Nieuw onderzoek geluidhinder Schiphol

In Kennemerland zijn voor het eerst sinds 2005 geluidhinder en slaapverstoring rondom Schiphol onderzocht. De uitkomsten bieden mogelijkheden voor beleidskeuzes.
Door: Arie Oosterlee, Ingrid Zandt en Rinske KeukenIn Kennemerland zijn voor het eerst sinds 2005 geluidhinder en slaapverstoring rondom Schiphol onderzocht. De uitkomsten bieden mogelijkheden voor beleidskeuzes.
Door: Arie Oosterlee, Ingrid Zandt en Rinske Keuken
Meer.....
Platform Vliegoverlast verzoekt Unesco: Schort wereld erfgoed 
 status Amsterdam op

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019

Persbericht

AMSTERDAM 29 juni 2019 - Platform Vliegoverlast Amsterdam, een onafhankelijke organisatie die opkomt voor burgerbelangen inzake luchtverkeershinder, heeft de Unesco Wereld Erfgoed Organisatie verzocht de status van Amsterdam als cultureel erfgoed op te schorten in afwachting van maatregelen die de historische binnenstad beschermen tegen de gevaren van het sterk toegenomen aantal vliegbewegingen boven de binnenstad.
Vliegveld Schiphol, op slechts 9 km. van de stad gelegen, is inmiddels de derde luchthaven van Europa en de elfde ter wereld. Naar verwachting worden dit jaar de maximaal toegestane 500.000 vliegtuigbewegingen bereikt. Veel vluchten gaan laag over over het Centraal Station, Paleis op de Dam, Nieuwe Kerk, enkele duizenden zeventiende-eeuwse grachtenpanden en een groot aantal overheidsmonumenten. De binnenstad van Amsterdam kent tegenwoordig bijna dagelijks, gedurende enkele opeenvolgende uren, een piekbelasting van één vertrekkend of aankomend vliegtuig per 60-90 seconden.
In een risicobeoordeling die is voorgelegd aan de 43e zitting van Unesco’s Wereld-erfgoed commissie in Azerbeidzjan die begint op 1 juli, concludeert de organisatie dat "potentiële gevaren uit minste vijf verschillende bronnen, waarvan sommige toenemend met de tijd, het gebruik van het luchtruim boven het historische centrum van Amsterdam voor opstijgen en landen, evenals het grotendeels ongecontroleerde vervoer van dagjesmensen met kleine toestellen, een onaanvaardbaar risico vormt voor het cultureel erfgoed en de veiligheid van haar burgers.” Het Platform stelt dat alternatieve, veiligere luchtvaartroutes beschikbaar zijn en dat de lokale en nationale overheid, beide grootaandeelhouders van Schiphol Airport NV, over de nodige bevoegdheden beschikken om deze taken voor het behoud van Amsterdam snel en naar tevredenheid uit te voeren.


Online: ‘Aviation, an ascertained danger to the conservation of Amsterdam World Cultural Heritage’ 
Contact: Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam
kweijer@xs4all.nl
 T: +31(0)655.782.785
Van Eeghenstraat 54-2
 1071 GJ Amsterdam

The Netherland

Antwoord van de UNESCO 11-september 2019

Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]