KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).

  Het huidige banenstelsel geeft veiligheidsrisico's vanwege het zogenaamde convergerende baangebruik (kruisende banen en vliegpaden). Dit risico legt een beperking op aan verdere groei van Schiphol. Het ruimtebeslag van Schiphol is verder gigantisch en de spanning tussen wonen en vliegen blijft ook bij stillere toestellen bestaan met een mainport in een drukbevolkte regio. Door toepassing van de afgesproken selectiviteit kan de mainport nog geruime tijd gefaciliteerd worden met het plafond van 500.000 vluchten. Voor de lange termijn is ontwikkeling van een alternatief noodzakelijk.
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Het is van belang dat verder onderzoek wordt gedaan over hoe en waar Schiphol verder kan groeien. Voorlopig wordt gezocht naar een betere spreiding van vluchten tussen Schiphol en de regionale vliegvelden. V oor de lange termijn kan gekeken worden naar het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee. De Markerwaard en de Maasvlakte zullen op den duur onder fijnstof komen te liggen, dat willen wij niet hebben. Onze keuze is de Noordzee omdat er daardoor meer kansen bestaan dat andere landen zoals Frankrijk, België en Engeland mee kunnen doen bij de totstandkoming van een Europese luchthaven in de Noordzee.
  D66
  Standpunt
  Neutraal

  Toelichting
  D66 heeft eerder al aangegeven dat het goed zou zijn om de opties om Schiphol op termijn naar een andere locatie te verplaatsen opnieuw te onderzoeken. Dat is echter toekomstmuziek en biedt geen oplossing voor de uitdagingen die er op dit moment zijn. Eén van die uitdagingen is dat mensen de laatste jaren steeds meer zijn gaan vliegen. De verwachting is ook dat deze stijging de komende jaren doorzet. Dat is lastig, omdat dit wringt met andere zaken die we belangrijk vinden, zoals de ervaren (geluid)hinder en het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Daarom is in het regeerakkoord ook helder afgesproken dat de focus verlegd gaat worden naar het beperken van overlast in plaats van het blindstaren op vliegbewegingen. Mensen willen namelijk minder overlast en schade aan het klimaat, dan per se minder vliegbewegingen. Daar hoort bij dat we op regionale luchthavens voorrang (gaan) geven aan vakantievluchten, en op Schiphol aan vluchten die het (inter)continentale netwerk en daarmee onze economie versterken
  DENK
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  DENK Amsterdam is voor het ontwikkelen van alternatieven. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de functionaliteit van de nieuwe locatie.
  GroenLinks
  Standpunt
  Tegen

  Toelichting
  Een alternatieve locatie vergt niet alleen een enorme investering in wat in essentie een fossiele industrie is. Daarnaast zou een vliegveld op een minder overlastgevende locatie een aanjagende werking op de groei van het vliegverkeer kunnen hebben. Het grootste probleem is het vliegtuig, niet het vliegveld. Vliegtuigen moeten heel snel schoner stiller en klimaatneutraal worden anders is er voor de luchtvaart helemaal geen toekomst meer.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Tegen

  Toelichting
  De Partij voor de Dieren is tegen de oneindige groei van luchthavens en vliegverkeer. Schiphol is op dit moment al uit z地 voegen gebarsten. Een alternatief banenstelsel waar meer dan 500.000 vluchten gef aciliteerd worden is onwenselijk vanwege de nadelige effecten van vliegen. In plaats daarvan moeten op zoek gaan naar duurzame manieren van vervoer. Het is wenselijk om met aantrekkelijke treinverbindingen op een gemakkelijke wijze naar buurlanden te kunnen reizen en zo de milieubelasting zo klein mogelijk te houden. Het is essentieel dat er klimaatwinst geboekt gaat worden door het aantal vluchten terug te dringen.
  PVDA
  Standpunt
  Neutraal

  Toelichting
  Neutraal: te vroeg om dat nu te beslissen! In het kader van stijgende zeespiegel kan een hele nieuwe kustverdediging voor Nederland mogelijk blijken. In het kader daarvan is verplaatsing dan ook 1 van de opties. De inzet zou gericht moeten zijn op het terugdringen van vliegverkeer door alternatieven voor de middenafstanden (HSL) in Europa sterk te propageren. Treinreizen is inmiddels veel te duur, vliegen is kunstmatig veel te goedkoep!
  SP
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Schiphol ligt in een druk gebied waar de ruimte schaars is. De omliggende gemeenten zijn naarstig op zoek naar bouwgrond. Om die reden is de SP niet tegen het onderzoeken van alternatieven voor Schiphol, zolang deze alternatieven geen overlast van geluid en effecten op luchtkwaliteit veroorzaken.