KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.

  De onderzoeksraad voor veiligheid heeft geconcludeerd dat het externe veiligheidsbeleid te weinig betekenis heeft voor de veiligheid van omwonenden, Ook geeft zij aan dat de norm voor het zogenaamde plaatsgebonden risico tot een factor 10 soepeler is dan voor andere bedrijfstakken. Een heldere normering voor het groepsrisico ontbreekt.
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De veiligheid van Omwonende van Schiphol moet omhoog. Het extern veiligheidsbeleid zal ertoe moeten leiden dat het risico voor het wonen in het risicogebied wordt verbeterd. Er is verdere studie nodig om inzicht te krijgen hoe de veiligheid vanwege de aanwezigheid van vliegtuigen op gelijke voet kan worden gebracht met andere sectoren.
  D66
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) heeft een tijdje geleden een uitgebreid rapport uitgebracht over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol. D66 Amsterdam laat zich leiden door de bevindingen en de conclusies van de experts van de OVV op dit punt. Tegelijkertijd moet in de Tweede Kamer het onderzoek nog besproken worden met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, in een debat dat D66 zelf heeft aangevraagd. De minister zal daar met een heel erg goed verhaal moeten komen wil ze deze stelling niet omarmen. Uiteindelijk maakt de minister zelf de afweging en draagt zij de volle verantwoordelijkheid voor die keuze. Veiligheidscontouren rond de start- en landingsbanen van Schiphol (maar ook van andere luchthavens zoals Lelystad) stellen terecht beperkingen aan bouwmogelijkheden. Die lijkt op de beperkingen rond gevaarlijke industriële en havenactiviteiten. Deze regels en de handhaving daarvan zijn voo r D66 Amsterdam een prioriteit. Hetzelfde geldt voor de veiligheidsbeperkingen onder vliegroutes. Buiten de genoemde veiligheidscontouren is het wat D66 heel belangrijk om bewoners goed te informeren. Bouwen binnen het bestaande stedelijk gebied in de zgn. 20Ke-contour is op basis van overleg tussen Rijk, provincie en gemeente onlangs mogelijk gemaakt. De afweging is hierbij aan de gemeente. Daar is D66 Amsterdam blij mee. Luchtvaart moet namelijk niet stad en regio op slot zetten.
  GroenLinks
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Omwonenden van Schiphol moeten niet anders behandeld worden dan omwonenden van andere risicovolle bedrijven. Ook zij verd ienen bescherming tegen risico's.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Omwonenden van Schiphol worden blootgesteld aan geluidsoverlast en luchtvervuiling. En niet te vergeten aan veiligheidsrisico's, de veiligheid die al niet meer helemaal kon worden geborgd bij 480.000 vliegbewegingen. De Partij voor de Dieren vindt dat in de besluitvorming de veiligheid van omwonenden veel meer centraal moet komen te staan. Dit geldt ook voor eventuele bouwplannen van woningen in de omgeving van Schiphol. De Partij voor de Dieren vindt het onverstandig om in dit gebied meer woningen te realiseren met de huidige onzekerheid over gezondheidseffecten en de veiligheid van de luchtvaart.
  PVDA
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Spreekt voor zich dat er hier MINIMAAL dezelfde veiligheidseisen zouden moeten gelden
  SP
  Standpunt
  Voor