KIESWIJZER SCHIPHOL GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018
Standpunten partijen omtrent Schiphol (klik op een standpunt)
 • Er komt een blijvend plafond op Schiphol (tenminste tot 2030) van 500000 vluchten.
 • De luchtvaart moet met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
 • De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.
 • Voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dient dezelfde bescherming te worden geboden als voor risico's door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
 • Er wordt een alternatief ontwikkeld voor Schiphol op de huidige locatie (zoals bijvoorbeeld Noordzee, Markerwaard, Maasvlakte).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Buitenveldertbaan met het aantal vluchten zoals onder meer door de gemeente gecommuniceerd bij het sluiten van het AldersAkkoord (6% van totaal aantal vluchten bij gemiddeld weer).
 • Er komt een maximum op de inzet van de Oostbaan.
 • De uitvliegroute van de Zwanenburgbaan over Amsterdam naar het Zuiden wordt geoptimaliseerd.

  toon Horizontaal of toon Vertikaal
  De uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultra-fijnstof door vliegverkeer op Schiphol mag niet verder toenemen.

  Verschillende deskundigen hebben gewezen op de schadelijke effecten van ultra-fijnstof en de verwachting dat dit rondom vliegvelden leidt tot een verlaging van de levensverwachting. De effecten bij Schiphol zijn onbekend en worden thans onderzocht in een meerjarig programma door de RIVM. Er ontbreekt thans een normering voor ultrafijnstof. Vanwege het voorzorgsprincipe mag de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer op Schiphol (waaronder ultra-fijnstof) in ieder geval niet toenemen.
   
  50PLUS
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Fijnstof blijkt een net zo grote killer te zijn als de producten van de tabaksindustrie. Het toestaan van vliegverkeer boven de bebouwde omgeving moet tot een misdaad gerekend worden. Er moet een minimale hoogte voor vliegtuigen komen binnen de bebouwde kom, dit om de verstuiving van fijnstof over woongebieden drastisch te beperken.
  D66
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Er is in de wetenschap nog heel weinig bekend over wat nu precies de effecten zijn van ultrafijnstof op mensen. Daarom wordt er op dit moment door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hard gewerkt aan een onderzoek over die effecten. Als duidelijk wordt wat de effecten zijn, dan wil D66 Amsterdam dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die gaat over de luchtvaart in Nederland, heel goed kijkt naar de consequenties daarvan voor Schiphol en groei. Of die er zijn en hoe groot, dat is nu helaas nog niet goed in te schatten. Wel is het zonneklaar dat het bij Schiphol volgens D66 Amsterdam moet gaan over het beperken van de negatieve effecten van vliegen op het woon- en leefklimaat van omwonenden. Daarom is het goed dat het kabinet dit ook zo ziet. Dat komt ten eerste tot uiting in de zogenaamde 50-50 regel, die wettelijk is vastgelegd en na 2020 ingaat. De door de luchtvaartsector behaalde mi lieuwinst mag dan, conform de afspraken van het Aldersakkoord, voor slechts 50% worden benut voor groei. De overige 50% van die winst komt ten goede aan vermindering van de overlast voor omwonenden. Ten tweede is D66 Amsterdam verheugd met andere maatregelen die het Rijk gaat nemen om hinder te beperken. Zo wordt er eindelijk haast gemaakt met het herindelen van het luchtruim. Dat kan leiden tot betere en kortere vliegroutes die minder (nacht)overlast en CO2-uitstoot opleveren. Ook zal het Rijk verder investeren in (het gebruik van) biokerosine, en komen er hogere heffingen op lawaaierige en vervuilende vliegtuigen.
  DENK
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  DENK Amsterdam wil gebruik van milieuvriendelijkere motoren. Het is van belang dat de doorloop van vliegtuigen op Schiphol wordt geoptimaliseerd. Op dit moment zien we dat vliegtuigen nog te lang met draaiende motoren moeten wachten
  GroenLinks
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Om de omwonenden van Schiphol te beschermen tegen ultra-fijnstof mag deze in ieder geval niet toenemen.
  Partij voor de dieren
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  De Partij voor de Dieren Amsterdam is het helemaal eens met deze stelling. We zien onderzoek na onderzoek voorbijkomen over de alarmerende luchtkwaliteit rondom Schiphol. Telkens wordt er geconcludeerd dat er te weinig bekend is en ondertussen blijft Schiphol doorgroeien. Wat wel bekend is, is dat er in de lucht rondom Schiphol sprake is van verhoogde concentraties ultra-fijnstof. Vanwege de kenmerken van deze stofdeeltjes is het aannemelijk dat langdurige blootstelling bij de mens kan leiden tot chronische gezondheidseffecten. De Partij voor de Dieren is voorstander van het voorzorgsbeginsel en vindt dat de uitstoot van ultra-fijnstof moet afnemen. Da arom de uitbreiding van Schiphol gestopt worden. Er moet niet geexperimenteerd worden met de gezondheid van omwonenden van Schiphol!
  PVDA
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Ultrafijnstof dringt diep in de bloedbanen en organen van mensen. We willen het onderzoek van het RIVM naar omwonenden van Schiphol en dan vooral de kinderen in de omgeving, straks goed bestuderen. De eventuele milieuwinst bij inzet van stillere en schonere vliegtuigen wordt anders teniet gedaan door doorgroeien in aantallen vluchtbewegingen.
  SP
  Standpunt
  Voor

  Toelichting
  Het winstbejag van Schiphol mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de 1 miljo en omwonenden in de metropoolregio. Een toename van de uitstoot van ultra-fijnstof is dan ook uit den boze.