Privacyverklaring

Platform Vliegoverlast Amsterdam Platform Vliegoverlast Amsterdam, gevestigd aan Van Eeghenstraat 54-2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vliegoverlast.nl Van Eeghenstraat 54-2 +31 20 6798672

Kees Weijer, voorzitter is de Functionaris Gegevensbescherming van Platform Vliegoverlast Amsterdam Hij/zij is te bereiken via kweijer@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Platform Vliegoverlast Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@vliegoverlast.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Platform Vliegoverlast Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Platform Vliegoverlast Amsterdam gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: PHP, MySQL, Swiftbox. Deze worden gebruikt om de website te produceren en om de ledenadministratie te administreren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Zo lang als het lid aangesloten blijft. Gegevens worden alleen gedeeld met Omgevingsraad Schiphol als daar expliciet toestemming voor is gegeven door het lid bij aanmelding.

Cookies
Platform Vliegoverlast Amsterdam gebruikt alleen tijdelijke technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website alleen gedurende de sessie opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via het aanmeldformuier. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@vliegoverlast.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Platform Vliegoverlast Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Platform Vliegoverlast Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Platform Vliegoverlast Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@vliegoverlast.nl
Platform Vliegoverlast Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Lidmaatschap
Bewaartermijn > Zolang persoon lid blijft
Reden Personalia > Om contact mogelijk te maken en om aan te tonen dat leden binnen een bepaald gebied wonen waar de vereniging betrekking op heeft.
Platform Vliegoverlast Amsterdam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Word nieuw lid of reactiveer uw lidmaatschap of meldt af hier!
Wij houden u op de hoogte!
Vliegroutes Schiphol afgelopen maand (bron vlieghinder.nl) [Vliegroutes Schiphol afgelopen maand]